سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد ملکوتی خواه – پژوهشگر گروه پژوهشی نانو فناوری سبز، مرکز پژوهشی فناوریهای نوین درم
منصور بیات – گروه قارچ شناسی پزشکی و دامپزشکی ، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی،دانشگ

چکیده:

انقلاب شیمی سبز، مسائل زیادی را برای افرادی که شیمی را در صنعت، آموزش و پژوهش بکار میگیرند، فراهم نموده است. اما با وجود این مشکلات، فرصتهای برابری برای کشف و بکارگیری شیمی جدید و پیش رفت اقتصاد شیمیایی و بهبود تصویر بسیار ناقص شیمی وجود دارد. بیگمان هر اندازه که بتوانیم از به کارگیری مواد شیمیایی در زندگی خود پرهیز کنیم یا از رها شدن این گونه مواد در طبیعت جلوگیری کنیم، به سلامت خود و محیط زیست کمک کردهایم. اما به نظر میرسد در کنار این راهکارهای پیشگیرانه، که تا کنون کارآمدی چشمگیری از خود نشان ندادهاند، باید به راههای کارآمدتری نیز بیاندیشیم که دگرگونی در شیوهی ساختن مواد شیمیایی در راستای کاهش آسیبهای آنها به آدمی و محیط زیست، یکی از این راههاست. امروزه، از این رویکرد نوین با عنوان شیمی سبز یاد میشود که عبارت است از : طراحی فرآورده ها و فرآیندهای شیمیایی که به کارگیری و تولید مواد آسیب رسان به سلامت آدمی و محیط زیست را کاهش میدهند یا از بین میبرند. رفتن به سمت تکنولوژی پاکیزه در صنایع شیمیایی با تاکید بر کاهش زباله ها در محل اولیه، مستلزم نو آوری و فناوری جدید می باشد که صنعت شیمیایی در سالهای زیاد با آن مواجه نشده است. فرآیندهای شیمیایی تجربه شده که اغلب بر اساس تکنولوژی توسعه یافته در نیمه اول قرن بیستم می باشند، در دوره آگاهی های محیط زیستی قابل قبول نیستند. اقتصاد محیط زیست نیروی جلو برنده ای برای محصولات جدید و فرآیندها می باشد. این امر با در نظر گرفتن افزایش زباله ها و هزینه های مختلف آنها قابل درک است. در این مقاله به فرصتها و چالش هایی که پیش روی شیمی سبز قرار دارد، پرداخته می شود