سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب مندعلی زاده – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حبیب هنری – دانشیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف این مقاله، بررسی فرصتهای آموزش کارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور از دیدگاه متخصصان ورزشی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع کاربردی است که برای جمعآوری دادهها از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته(با پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۵ ، پس از تأیید روایی توسط ده نفر از استادان) که مشتمل بر ۹ سوال در مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود، استفاده شد. نمونه تحقیق، برابر جامعه آماری شامل استادان و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاههای شهر تهران ( ۶۴ نفر) بود. از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) استفاده شد. مهمترین فرصتهای آموزش کارآفرینی در دانشکدههای تربیت بدنی کشور ( ρ≤۰/۰۰۱،χ۲=۲۸۴/ ۳۲ و KMO=0/ 84 ) وجود متخصصان تربیتبدنی، افزایش سطح علمی و فناوری ورزش کشور، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات نسبت به گذشته عنوان شد. با توجه به نتایج این تحقیق میتوان گفت فرصتهای آموزش کارآفرینی برای دانشجویان به نسبت تقریباً زیادی گسترده است. زیرا ورزش بخشهای متعددی را شامل میشود که میتواند زمینههای تولیدی، خدماتی، توزیعی و یا سایر جنبههای فرعی مرتبط با ورزش را شامل شود. در نتیجه شناسایی فرصتهای زیربنایی برای آموزش کارآفرینی در ورزش و پتانسیل بالقوه در این بخش میتواند راه را برای کارآفرینان و فارغ التحصیلان این بخش هموار نماید تا از آن برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی استفاده شود.