سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی خوشخو – کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش
سیدمحمدعلی زمردیان – عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، شیراز
مهدی مخبری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان

چکیده:

دیوار آب بند در پی سدهای خاکی با کاهش گرادیان هیدرولیکی و در نتیجه با کاهش نیروی نشت، یکی از رای جترین رو شهای کنترل کننده نیروی نشت در پی سدها برای جلوگیری از مشکلات متعاقب ناشی از نشت است. بر اساس تحقیقاتانجام شده و آمارهای موجود، فرسایش داخلی در هسته و پی سدها به عنوان دومین عامل اصلی تخریب سدهای خاکی محسوب م یشود. در حال حاضر تنها عامل کنترل کننده در ساخت این گونه دیوارها ضریب نفوذپذیری است و هیچ کنترلی درزمینه فرسایش داخلی آنها صورت نم یگیرد. در تحقیق حاضر فرسایش پذیری مصالح دیوار آب بند با درصدهای مختلف بنتونیت بررسی شده است. نتایج نشان داده است که حتی با افزایش درصد اندک بنتونیت (% ۴-۱ فرسایش پذیری مصالح دیوار آب بند کاهش م ییابد.