سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین سعادت – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری
محمد مهدوی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

علیرغم اینکه روشهای پیشنهادی برای کنترل فرسایش و براورد میزان فرسایش و رسوب بیش از هرچیز ارتباط مستقیم با شکل فرسایش و میزان فعال بودن آن دارد اما در بررسی ها و مطالعات معمول بطور اساسی به ان پرداخته نمی شود و حتی تا کنون در کشور طبقه بندی اشکال فرسایش بطور مشخص و استاندارد تعریف نشده است دراین تحقیق وضعیت فرسایش در دامنه جنوبی کپه داغ مورد بررسی قرارگرفت و با توجه به این اصل که فرسایش نتیجه و حاصل تاثیر متقابل مجموعه ای از عوامل می باشد لذا ابتدا براساس نقشه ها واطلاعات پایه کل محدوده مطالعاتی که بالغ بر ۲۷۰۰۰۰۰ هکتار بود به ۴۵۰ واحد نسبتا همگن تقسیم گردید واحدهایی که از نظر لیتولوژی سطحی ارتفاع از سطح دریا شیب جهت شیب بارندگی خاک پوشش گیاهی نوع و شیوه بهره برداری از اراضی غالبا همگن بودند و براساس آن برای هر واحد فرممخصوص ویژگیهای واحد همگن تکمیل گردید. در گام بعدی از طریق عمیات صحرایی و ضعیت فرسایش ا زنظر شکل تراکم، میزان فعال بودن درهر واحد براسا س نقاط تعیین شده برداشت و در فرم درج گردید سپس فرمهای مربوطه براساس اشکال فرسایش طبقه بندی و نقشه مربوطه تهیه شد.