سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن صدوق –
محمدرضا ثروتی –
همایون حصادی –
خلیل جلیلی –

چکیده:

حوضه مورد بررسی درجنوب شهر کرمانشاه قرار دارد مساحت حوضه ۳۴۹۸٫۴۱۹۹ هکتار حداکثر ارتفاع آن ۲۰۲۰ و حداقل ارتفاع آن ۱۵۲۰ متر است محدوده مورد مطالعه براساس روش امبرژه شامل ۳ اقلیم مختلف: در کل اقلیم از نوع مرطوب تانیمه مرطوب سرد می باشد و از نظر زمین شناسی جزو زاگرش چین خورده است و تیپهای اراضی منطقه شامل کوه، تپه مناطق مسکونی و تیپ اراضی سنگی است دراین پژوهش لایه های مربوط به مدل EPM از طریق مشاهدات میدانی نقشه توپوگرافی نقشه های سازمانهای مختلف تهیه و در محیط اصلاح شد و پس از تعیین زیرحوضه ها با استفاده از روش مدل امتیاز هریک از فاکتورهای بدست آمد و جهت مدل EPM میزان فرسایش سالانه ۳۷۱۳/۹۵۳ متر مکعب درکیلومتر مربع بدست آمد. بیشترین فرسایش مربوط به واحد کاری B 1546/37 مترمکعب درکیلومتر مربع و کمترین آن را واحدکاری E2118/597 مترمکعب در کیلومتر مربع دربرداشت.