سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عارف بهگام – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و کارش
محمد صدقی اصل – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
منصور پرویزی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه یاسوج۳

چکیده:

فرسایش درونی یا در حالت کلی پایپینگ Piping) یکی از پدید ههای مخرب در بدنه، پی و تکی هگا ههای س دهای خاکی به شمار م یرود که اگر به موقع کنترل نشود م یتواند سبب ویرانی سد شود. چنانچه در بدنه س دهای خاکی سیستم فیلتر-زهکش سد خاکی به درستی و مطابق استاندار دهای پذیرفته شده، طراحی نشود، آنگاه زمینه حرکت ذرات ریز فراهم شده و در نتیجه فرسایش درونی ذرات ریز سپس درشت دانه شروع م یشود که در نهایت یک مجرای عبور در مسیر جریان نشتی ایجاد م یشود که به پایپینگ معروف است. این پدیده در تکیه گاه سمت چپ سرریز سد شاقاسم بوقوع پیوسته و مشاهدات حاکی از آن است که با گذشت زمان میزان جریان نشتی افزایش و در نهایت خطر تخلیه و تخریب تکی هگاه سمت راست سرریز افزایش یافته است. در این مقاله به بررسی و واکاوای این رخداد پرداخته و سرانجام راه حل بهبود و درمان آن ارائه م یشود.