سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی –
سیدمحمود برقعی –

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر نسبت دبیچ ککاینداهل فرعی به دبی کل و نسبت سرعت جریان به سرعت بحرانی بر الگوی فرسایش بستر در تقاطع ۹۰ درجه بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است. با گذشت زمان، چاله های فرسایشی به سمتدیواره خارجی کانال اصلی حرکت می کنند درحالیکه حجم رسوبگذاری در پایین دست کانال اصلی افزایش می یابد. با افزایش دبی کانال فرعی، چا له های فرسای شی به دا خل کا نال فر عی ک شیده شده و ع مق ماکزیمم فرسایش افزایش می یابد. همچنین با افزایش نسبت سرعت جریان به سرعت بحرانی، عمده فرسایش در زمان های اولیه و بصورت یک گودال وسیع شکل می گیرد.