سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رحیمی پور – هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
رضا کمالی – کارشناس ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
مریم حاج فتحعلیان – کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت مهندسی و ساخت پره توربنی مپنا پرتو
کمیل سخایی – کارشناس فرایند

چکیده:

در ریخته گری پره های توربین جهت کاهش دما و سبک سازی آنها بااستفاده از ماهیچه های سرامیکی مجراهایی جهت عبور هوا درپره ایجاد می شود این ماهیچه ها باید خصوصیاتی از قبیل پایداری حرارتی پایداری ابعادی عدم واکنش با مذاب و استحکام کافی داشته باشند دراین تحقیق ساخت ماهیچه های سرامیکی با ترکیب کوارتز آلومینا زیرکونیا بررسی شدهاست پس ازمخلوط کردن پودرسرامیکی و بایندر آلی به نسبت های ۸۶ به ۱۴ درصد وزنی دردرجه حرارت مانسب نمونههای استاندارد به روش قالبگیری تزریقی تهیه شدند نمونه های تهیه شده پس از عملیات بایندرزدایی دردرجه حرارت و زمانهای مختلف زینتر شدند استحکام خمشی درصد تغییر طول تخلخل و دانسیته نمونه های زینتر شده دردرجه حرارت ۱۱۰۰تا۱۴۰۰درجه و زمان زینترینگ ۴ ساعت اندازه گیری شدند نتایج ازمایشها نشان داد که خواص فیزیکی و مکانیکی این ماهیچه ها ارتباط مستقیم با مقدار فاز کریستوبالیت حاصل ازاستحاله فازی کوارتز دارد.