سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زینب شیخی کوهسار – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

چکیده:

انسان امروزی به عشق و محبت بیش از هرچیز دیگری نیاز دارد یعنی عشقی سالم و پویا نه عشقی بیمارگون جوانان آمادگی گسترده ای درمورد عشق دارند چه بصورت مثبت و چه بصورت منفی اما متاسفانه تحقیقات اندکی دراین زمینه انجام شده است با توجه به شیوع و گستردگی این مساله پژوهشگراین موضوع را برای آگاهی دادن به جوانان و نوجوان گردید دراین تحقیق به دنبال بررسی میزان شیوع و نحوه شروع تداوم و پایان عشق تخیلی دردانشجویان دختر بوده است این مساله از طریق پرسشنامه ای که تهیه شد مورد بررسی قرارگرفت عشق تخیلی عشقی است که برخی از نوجوانان و جوانان دراین دوره نسبت به شخصیت های مطرح ورزشی هنری علمی اجتماعی و مانند آن پیدا می کنند منطقی درحال چاپ با توجه به ماهیت موضوع اهداف و پژوهشهای انجام شده پژوهش حاضر پیمایشی است از این رو درنظر دارد عشق تخیلی را درمیان دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تربیت معلم تهران واحد کرج درسال تحصیلی ۸۶-۸۷ را بررسی نماید جامعه آماری ۲۴۰نفر از دختران ساکن خوابگاه بودند که این تعداد بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.