سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساحل رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
الیاس افرا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این تحقیق، ترکیبی از خرده چوب‌های پهن‌برگان با قارچ تخریب کننده لیگنین تیمار شدند و تاثیر پیش تیمار قارچی بر روی ویژگی‌های رنگبری خمیر کرافت مورد بررسی قرار گرفت. در خرده چوب‌های پیش تیمار شده، در مقایسه با نمونه‌های بدون تیمار مقدار قلیای فعال مصرفی کاهش یافت. نتایج به دست آمده برای خرده چوب‌های تیمار شده، با کاهش میزان قلیا و در مورد نمونه‌های بدون تیمار، افزایش قلیا مشاهده شد که قابل مقایسه هستند. تیمار قارچی موجب تولید انرژی موثر در طی فرایند شد و در حدود ۴/۸% کلر کمتری در مقایسه با نمونه شاهد، مصرف شد. پیش تیمار نمونه‌ها با قارچ‌گونه Ceriporiopsis Subvermispora موجب کاهش ۴/۷% مقدار لیگنین، ۱۴/۳% مقدار پرمنگنات پتاسیم (عدد کاپا)، و کاهش kg/T 15/5% از کلر (Cl2) مصرفی شده بود. بار آلودگی COD و BOD در مرحله CDبه ترتیب ۳۲/۶% و ۴۱/۵% کاهش یافت، و این در حالی است که به مقدار ۱۲% کاهش در ترکیبات AOX پساب خمیر پیش تیمار شده مشاهده گردید.