سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید سالمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران

چکیده:

مهمترین عامل درفرایندجداسازی به روش جذبسطحی انتخاب جاذب مناسب می باشد به منظور تعیین جاذب مناسب جهت جداسازی فنل ازمحلول آبی آن ازمایشهای ایزوترم و سرعت جذب برروی دوجاذب انجام گرفت جذب سطحب به کمک دو جاذب کربن فعال و رزین پلیمری با نام تجاری Amberlite XAD4 برای حذف فنل به عنوان یک ماده سمی آلی انجام شدها ست دراین تحقیق تاثیر دما و phبرجذب غلظت اولیه محلول نسبت به مقدار جاذب و مدلهای ایزوترم درجذب فنل توسط دوجاذب مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایشات نشان دادکه با افزایش دما ظرفیت جذب فنل و درصد حذف آن کاهش می یابد فرایند جذب درمحیط اسیدی بهتر ازمحیط قلیایی انجام می شود همچنین نتایج برازش مدلهای ایزوترم جذب نشان داد که مدل فروندلیچ و همچنین مدل لانگمویر ازبرازش خوبی برخوردار هستند کربن فعال درفرایند ناپیوسته بصورت غرق آبی جذب بهتری نسبت به xad4 از خود نشان داد ولی درفرایند پیوسته بستر ثابت XAD4 جاذب بهتری بود.