سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مهدیزاده اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بیژن عسکری – مربی دانشگاه آزاد سبزوار
بهاره رجبی بخشنده – دانشجوی کارشناسی ارشد
میثم نقوی مرمتی – کارشناس ارشد علوم و صنایعغذایی

چکیده:

منحنیهای ایزوترم جذب سه نوع آرد گندم با میزان سبوس مختلف در دماهای ۵و ۲۵ و ۴۵ درجه سانتیگراد با استفاده از روش وزن سنجی استاتیکی درمحدوده فعالیت آبی بین ۰/۱ تا ۰/۸ بدست آمد ایزوترمها درمورد هرسه نوع آرد گندم براساس طبقه بندی BET دارای خصوصیات نوع II بوده و به شکل سیگموئیدی نشان داده شدند. مقدار رطوبت تعادلی هر سه نوع آرد درمحدوده فعالیت آبی مورد آزمایش و سه دمای ثابت توسط نرم افزار SAS با استفاده ازطرح کاملا تصادفی و درقالب فاکتوریل مورد بررسی و انالیز قرارگرفت افزایش دما و فعالیت آبی به ترتیب باعث کاهش و افزایش در مقدرا جذب رطوبت شد تاثیر دما فعالیت آبی و مقدار سبوس روی جذب رطوبت ارد گندم درسطح ۱ درصد معنی داری شدند همچنین اثرات متقابل فعالیت آبی و دما فعالیت آبی و نوع آرد ونهایتا فعالیت آبی نوع آرد و دما برروی مقدار رطوبت تعادلی آرد درسطح ۱ درصد نیز معنی داری گردید