سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مدینه مهدوی – دانشجوی بیولوژی دریا
مژگان امتیازجو – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسن نصراله زاده ساروی – هیئت علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
آسیه مخلوق – کاشناس ارشدبیولوژی آبزیان

چکیده:

دراین تحقیق تغییرات فراوانی و بیوماس سیانوباکتری ها با توجه به تغییرات فصل درمحدوده تنکابن تا امیرآباد درحوزه جنوبی دریای خزر بررسی گردید طی این تحقیق از اعمال ۵و۱۰و۲۰و۵۰و۱۰۰ متری ایستگاه های تنکابن نوشهر بابلسر و امیر اباد نمونه برداری انجام شد نمونه هاب ا فرمالین ۲ درصد فیکس و جهت بررسی های کمی و کیفی به ازمایشگاه انتقال یافت نتایج بدست آ»ده از این تحقیق نشان داد از مجموع ۱۰ گونه سیانوباکتری شناسایی شده دراین منطقه گونه های غالب تمام ایستگاه ها و اکثر اعماق را Oscillatoria sp و Lingbya sp. تشکیل میدهند این دو گونه درتمام اعماق ایستگاه های مختلف درهردوفصل جزء فراوانترین گونه های سیانوباکتری میب اشند Lingbya sp. Oscillatoria sp درفصل تابستان ۶۷-۱۰۰درصد و درفصل پاییزنیز ۷۵-۱۰۰درصد سیانوباکتری ها را شامل میشود باتوجه به بالا بودن دما درفصل تابستان فراوانی این دو گونه غالب ۱۹ برابر فصل پاییز می باشد.