سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی پور – استادیار دانشکده کشاورزی
رحیم ملک زاده – دانشجوی دانشکده کشاورزی

چکیده:

خشکسالی جزء بلایای طبیعی نامحسوس می باشد و از آنجا که این پدیده برخلاف سایر بلایای طبیعی به تدریج و در طی زمانی نسبتا طولانی عمل می کند و چون تعیین زمان دقیق شروع آن کار مشکل است، تا حدودی آن را یک پدیده خزنده می دانند و از سویی چون خشکسالی کمتر منجر به خسارات ساختاری می شود، کمک رسانی در هنگام وقوع این پدیده در مقایسه با سایر بلایای طبیعی پیچیده تر و مشکل تر می باشد. در این مقاله بارش یک دوره سی ساله۲۰۰۷-۱۹۷۸ ایستگاه های سینوپتیک شهرکرد، خرم آباد و کرمانشاه در نظر گرفته شده که بر اساس محاسبات آماری صورت گرفته بر روی ایستگاه های فوق به ترتیب متوسط بارندگی دوره مطالعاتی در آنها۴۴/۴۷ و۲۷/۴۷ ، ۳۵/۸۳ میلیمتر می باشد. به منظور بررسی وضعیت خشکسالی و تعیین روند آن پس از بازسازی داده های ناقص و انجام آزمون همگنی بر روی داده ها آنالیزهای آماری براساس شاخص های خشکسالی درصد نرمالبارندگیPNPI) و شاخص معیار باندگی سالانهSIAP) صورت گرفته است و نتایج حاصل به کمک ارائه جداولی توصیف شده است. در طی دوره مطالعاتی مذکور خرم آباد با داشتن یک دوره متوالی ۹ ساله، طویل ت رین دوره خشکسالی را دارا می باشد