سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه واعظ جوادی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

فراوانی گونه های ماکروفسیل گیاهی ممبر قدیر از سازند نایبند و فلور سازند هجدکمنطقه طبس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. بیست و شش گونه ماکروفسیل گیاهی از ممبر قدیر سازند نایبند مورد شناسایی قرار گرفت و به لحاظ آماری، فراوانی آنها تعیین شد که از این میان راسته های بنتیتال ها، اکوئی ستال ها، سیکادال ها و فیلیکال ها به ترتیب با/ ۱۴ % و ۹۴ /۱۲% ،%۲۳/۵۳ ،%۳۱/۷ حائز بیشترین فراوانی بوده اند. سی و سه گونه ماکروفسیل گیاهی از سازند هجدک، منطقه مزینو، طبس شناسایی شد و به لحاظ آماری، فراوانی آنها تعیین گردید که از این میان راسته های فیلیکال ها، سیکادال ها، اکوئی ستال ها و ونیفرال ها به ترتیب با ۴۴/۵۳%-۳۲/۰۳% – ۱۰/۱۶% -۸/۵۹% بیشترین فراوانی را داشته اند. به این ترتیب، امکان تکمیل نقشه ارائه شده توسط Vakhrameev 1991محقق گردید و برای اولین بار چندین نقطه مکانی ازایران به آن اضافه شد