سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرزاد هنرور – گروه علوم باغبانی، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در حال حاضر، گل محمدی عمدهترین منبع جهت استحصال اسانس و گلاب ورد به شمار میآید که اهمیت اقتصادی و دارویی زیادی دارد. ایران از دیرینهترین کشورهای تولید کننده اسانس و گلاب در جهان به شمار میرود ودر این میان استان فارس اولین تولید کننده گل محمدی در سطح کشور میباشد. بدین منظور این پژوهش برای بررسی روند تغییرات ترکیبات فرار اسانس در زمان های مختلف برداشت در قالب طرح کرتهای خرد شده در زمان باسه تکرار در منطقه میمند فارس انجام گردید. نتایج نشان داد زمان برداشت باعث اختلاف معنیدار در مقادیر اسانس،سیترونلول و اوجینول گردید، اما در مقادیر ژرانیول و مجموع مونوترپنهای الکلی اثر معنیدار نداشت. بیشترین بازده اسانس در زمان دوم برداشت با ۰/۰۹% به دست آمد. اثر زمان برداشت در روند تغییرات ترکیبات نشان داد که بیشترین مقادیر سیترونلول در زمان چهارم برداشت ۲۶/۲۶%ژرانیول در زمان سوم برداشت ۱۷/۳۹ % اوجینول در زمان اول ۴/۹۴%و مجموع مونوترپن های الکلی در زمان سوم برداشت ۴۴/۷۶%بود. بین مقادیر سیترونلول و ژرانیول با مونوترپنهای الکلی همبستگی معنی داری وجود داشت.