سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا گلچین منشادی – گروه آموزشی بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزا
حسین نغمه سنج – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
مهدی مردخوشنود – دانشجویان دکترای حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اس
علی زارع نژاد – دانشجویان دکترای حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

بررسی حاضر به منظور شناخت میزان فراوانی آلودگی ماهیهای دریاچه پریشان به مرحله لاروی انگل کنتراسکوم طی فصول مختلف سال در سال ۱۳۸۷ به انجام رسید. به منظور ارزیابی دقیق حضور این انگل صید ماهیها در دو فصل گرم(بهار و تابستان) وسرد(پاییز و زمستان) سال انجام شد و ماهیهای صید شده به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی کازرون منتقل شدند. در مجموع در این تحقیق تعداد ۱۷۰ قطعه ماهی مورد بررسی قرار گرفت که شامل ۵ گونه Barbus luteas حمری capoeta barroisi persica دشت ارژنی Garra ruffa obtus لبخیز)، chalcolburnus sellall برگ بیدی cyprinion mecrostomas tenairidias بوتک) بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین حضور انگل در گونه حمری در فصول گرم و سرد به ترتیب۳٫۱۱±۶و ۰٫۹۱±۲ در گونه دشت ارژنی در فصول گرم و سرد به ترتیب ۸٫۶۶۶±۳٫۲ و ۵٫۴۴±۱٫۵ درگونه بوتک در فصول گرم و سرد به ترتیب ۳٫۳۶۸±۶٫۸۳۳ و ۰٫۷۳۲±۲ در گونه برگ بیدی در فصول گرم و سرد به ترتیب ۲٫۷۲۴±۹٫۵ و ۰٫۷۳۳±۲ و درگونه لبخیز در فصول گرم و سرد به ترتیب ۲٫۳۰۱±۵ و ۱٫۰۸±۲٫۶ بوده است.