سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم دیده دار – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
توکل موسی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

اعتیاد و سوء مصرف مواد روان گردان در میان جوانان در دهه اخیر بر خلاف سالهای قبل با تاکید بر عوامل روانشناختی مطرح شده است تا به شکل متغیری بیرونی که تحت شرایط محیطی به وجود می آید.هدف از مطالعه حاضر بررسی چگونگی فراشناخت و کنترل افکار در جوانانی ست که مبتلا به سو مصرف مواد روان گردان هستند.در طی مطالعه ۵۰ جوان ۱۸ تا ۲۸ سال که ازمیان مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد خصوصی و بهزیستی و دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل به شکل نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردید این گروه از جوانان با گروه نرمال از نظر سن جنس و تحصیلات همتا شده و مورد آزمون و مقایسه قرار گرفتند.برای ارزیابی نمونه ها از پرسشنامه فراشناخت (کاترایت و همکاران ۲۰۰۴) جهت ارزیابی شناخت در مورد شناخت معتادین استفاده گردید برای پرسشنامه ضریب الفای کرونباخ مناسب و همبستگی رضایت بخش با پرسشنامه های معتبر گزارش گردیده است.داده های بدست آمده از طریق بسته های آماری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل نشان دهنده رابطه فراشناخت و سو مصرف مواد بود.همچنین یافته های توصیفی نشان دهنده بالا بودن اختلال در کنترل افکار در میان جوانان مورد آزمون بود تفسیر کلی نتایج نشان دهنده تاثیر بسزای مولفه های شناختی در ابتلا و تداوم وابستگی به مواد می باشد