سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد احمدپورکاسگری – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مجتبی بالو – مدرس و مدیر گروه مرکز علمی کاربردی بازرگانی استان گلستان
منیره کلاسنگیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ

چکیده:

امروزه تلاش های گسترده ای در زمینه بررسی اثرات بالقوه یادگیری از تجربیات کارآفرینان صورت گرفته است، اما به منظور تمایز بین تجربه کارآفرینی و دانش کارآفرینی تلاشهای بسیار کمی صورت گرفته است. مطالعه فرآیند یادگیری کارآفرینی می تواند از نقطه تمایز بین تجربه کارآفرینی و دانش اکتسابی حاصله از آن آغاز شود. یک راه برای تشخیص این دو مفهوم، بررسی تجربیات کارآفرینان از طریق مشاهده مستقیم یامشارکت در رخدادهای مرتبط با ایجاد یک فعالیت مخاطره آمیز جدید است. به منظور سازماندهی به بحث ها و پاسخ های متفاوتی که درباره فرآیند یادگیری کارآفرینی در نوشته ها یافت می شود، مقاله حاضر به دنبال پیشبرد دانش تئوریکی یادگیری کارآفرینی از طریق بازنگری و ترکیب تحقیقات موجود در قالب یک چارچوب مفهومی است که فرآیند کارآفرینی را به مانند یک فرآیند تجربی توصیف می کند. این چارچوب سه جزء مهم (تجربه شغلی کارآفرینان، فرآیند تبدیل و دانش کارآفرینی) از فرآیند یادگیری کارآفرینی را مشخص می سازد. بر مبنای مباحث این مقاله ازلحاظ اثربخشی در شناخت و عمل به فرصت های کارآفرینی و توانایی مواجهه یا رویدادهای جدید پیشنهاداتی کاربردی و مهم به منظور درک بهتر ما از یادگیری کارآفرینی ارائه شده است. در پایان نیز مفاهیم تئوریکی و کاربرد علمی آن نیز مورد بحث قرار گرفته است.