سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
مجتبی زارع صفت – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ویژگیهای شیمیایی آب زیرزمینی مهمترین عامل تأثیر گذار بر مصرف آن برای اهداف مختلف از قبیل صنعت، شرب و کشاورزی است. آب زیرزمینی این ویژگیها را از نوع و مقدار یونهای محلول کسب میکند که خود نتیجه نوع و قابلیت انحلال کانیهای موجود در مسیر جریان است. دشت الباجی از جمله دشتهای استان خوزستان است که شیمی نامناسب آب زیرزمینی محدودیت زیادی برای مصرف آن ایجاد کرده است. برای شناسایی عواملی که کیفیت آب را دچار اختلال و تنزل مینماید یکی از روشها استفاده از مدلسازی هیدروشیمیایی است. مدل PHREEQC بعنوان یک مدل هیدروشیمایی میزان اشباع آب از هر یک از کانیهای انحلال یافته در آن را مشخص میکند. با استفاده از این نوع مدلسازی نقشههای هم نمایه اشباع برای دشت الباجی ترسیم گردید. نتایج نشان میدهد که از سمت شمال به جنوب در آبزیرزمینی دشت میزان اشباع آب نسبت به کلسیت و دولومیت کاهش، و نسبت به ژیپس و هالیت افزایش مییابد. همچنین در جهت جریان کانیهای کلسیت و دولومیت در حال رسوبگذاری و کانیهای ژیپس و هالیت در حال انحلال میباشند.