سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شقایق افشار – کارشناس ارشدمدیریت محیط زیست
آرزو فتاحی وانانی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

چکیده:

امروزه یکی از معضلات بهداشتی و زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک سمی و بیماریزا از جمله زایدات پاتولوژیک عفونی دارویی شیمیایی رادیواکتیو و ظروف و وسایل درمانی از حساسیت خاصی برخوردار است مدیریت پسماندهای بیمارستانی به لحاظ دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود موادزاید خطرناک بسیار حائز اهمیت است عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح اینگونه پسماندها علاوه بر تهدیدی جدی به سلامت ج امعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیادی نیز می شود این پژوهش با هدف بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی اهواز در سال ۸۹ انجام شده است روش گرداوری داده ها مصاحبه ها بازدید میدانی و پرسشنامه می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی – تحلیلی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد دربیمارستانها مورد مطالعه ۱۹۳۳۸ کیلوگرم پسماند درروز تولید شده که شامل ۷۱۰۲ کیلوگرم پسماند عفونی ۱۲۲۳۶ کیلوگرم پسماند عادی می باشد سرانه پسماند تولیدی به ازای هر تخت فعال ۵ کیلوگرم و سرانه پسماند عفونی و عادی ۱/۸۳ و ۳/۱۷ کیلوگرم می باشد. درصد پسماندهای عفونی درکل بیمارستانها برابر ۳۵/۵۷ برآورد شد تفکیک ازمبدا با شرایط مطلوب در ۱۰۰ د رصد بیمارستانها انجام میگیرد.