سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کتایون تقی زاده – دکترای معماری، عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
عصمت اله نورزایی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت پژوهشگر دوره دکترا راه وترابری دانشکد
کبری قارونی جعفری – کارشناس حسابداری

چکیده:

در چند سال گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه و آبادانی کشور و ایجاد رونق اقتصادی و همچنین افزایش بهره وری، اقدام به عقد قراردادهای مختلفی از طرف سازما نها و شرک تهای دولتی و خصوصی و بی نالمللی در جهت اجرای پروژ ههای زیر ساخت و زیربنایی کرده است یکی از پروژ ههای زیرساختی مهم که جزو زیر ساخ تهای مورد نیاز برای توسعه کشور است پروژ ههای سد سازی است که انتخاب آشنایی با چال شها نکات وفرآیند صحیح عقد قرارداد در این پروژ هها تاثیر بسزایی در موفقیت اینگونه پروژ هها خواهد داشت. با توجه به اینکه قرارداد یک سند حقوقی و قانونی است، لازمه پیشبرد صحیح قراردادهای بی نالمللی عمرانی، آشنایی با مسائل حقوقی است که عدم آشنایی کافی با این مسائل م یتواند منجر به بروز مشکلات اساسی در روند اجرای پروژه شود. در این مقاله با بررسی فرآیند عقد قرارداد،شناسایی چال شها، نکات و جنب ههای عقد قراردادهای زیر ساخت در مراحل تشخیص و تصویب پروژ ههای زیر ساخت، شناسایی منابع حقوقی، بررسی مسائل حقوقی قراردادهای زیر ساخت پیش از انعقاد، تنظیم قرارداد و مدیریت دعاوی مورد شناسایی وبررسی قرار م یگیرد