سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق کریمی – مدرس دانشگاه پیام نوراهواز
الخاص ویسی – عضوهیات علمی دانشگاه پیام نوراهواز

چکیده:

بدون تردید زبان قصه ، به قدمت خلق زبان به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط می تواند باشد. در زبان قرآن، از ماهیت گزاره های قرآنی و شیوه ی بیان و روش طرح جملات و موضوعات و مباحث در قرآن بحث می گردد . موضوع شیوه بیان و زبان قرآن درباره قصه های تاریخی به خاطر جوهره آنها، از نمود بیشتری برخوردار می باشد. ساختار زبانی و زبان قصه های قرآن به گونه ای است که کلام قصه ها می بایستی به گونه ای از ماجرایی خبر دهد تا پی گرفته شود و خود قرآن، قصه را به معنی پی گرفتن می داند . در این پژوهش ریخت شناسی قصه های قرآنی با توجه به صورتشناسی اثر بر اساس مضمون در قالب اشکال هندسی ترسیم شده و حول هسته ای مشخص دنبال می شود و از لحاظ ساختارشناسی، این پژوهش خوانشی است متمرکز بر متن نه فرامتن . که ساختار را نیز در خدمت تأویل متن می شناسد و بر آن است متن را با مدد جستن از فرم، بازخوانیکند. این تحقیق به روش توصیفی وکتابخانه ای باجمع آوری پیکره ی زبانی وداده های مرتبط باموضوع تحقیق وتحلیل داده ها، حقایقی را روشن می کند که به سادگی برمبنای روشهای علمی دیگر قابل وصول نیست.