سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی – دکتری ترویج کشاورزی

چکیده:

رشدروزافزون جمعیت نیاز به تولیدات بیشتر کشاورزی و لزوم اهمیت دادن به راهکارهای موثر جهت مقابله با کم آبی توجه صاحبنظران را به بهره وری مناسب از آب معطوف داشته است یکی از راه های افزایش بهره وری آب ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی است بطوریکه درسالهای اخیر برنامه ریزان منابع آب و کشاورزی به توسعه تاسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور مقابله با تلفات بی رویه آب و افزایش بهره وری آب پرداخته اندبارمالی سنگین هزینه های گسترش و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی ناتوانی و ناکارآمدی بخش دولتی درسرمایه گذاری دراین بخش ضعف مدیریت بهره برداری ونگهداری کاهش راندمان آبیاری تخریب و فرسودگی ساختار فیزیکی شبکه ها ضرورت واگذاری مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی را بیشتر از پیش آشکار می سازد خصوصی سازی سامانه های آبیاری از تفویض مدیریت تا واگذاری مالکیت را شامل می شود. دراین راستا وزارت نیرو این رهیافت را دردستور کار خود قرار داده و اقداماتی از قبیل تهیه دستورالعمل های مورد نیاز معرفی شرکت های واجد شرایط به سازمان خصوصی سازی اغاز تغییرات و تعمیرات دراین شرکت ها و .. را آغاز نموده است.