سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت م
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدرضی کریمی آکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت م
رضا شاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گیاه دارویی بهلیمو با نام علمیLippia citriodora از خانواده شاهپسند میباشد. مواد موثره این گیاه دارای اثرات آرامبخشی، ضدتشنج، مدر و برطرفکننده تپش قلب و سرگیجه میباشد. جهت افزایش ماندگاری این محصول لازماست که رطوبت آن کاهش یابد. در این تحقیق از خشککن جریان هوای گرم جهت خشککردن برگ گیاه دارویی بهلیمو با استفاده از درجه حرارت و سرعتهای مختلف جریان هوا جهت رسیدن به میزان رطوبت ۱۵ % استفاده گردید. دماهای مورد استفاده ۳۰ ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس و میانگین های سرعت هوا ۰/۵و۱و۱/۵متربرثانیه بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که دو تیمار دما و سرعت هوا و اثر متقابل آنها بر زمان خشک شدن معنیدار بود. مقایسه میانگین تیمار دما، اختلاف معنیداری بین دمای ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس از نظر مدت زمان خشک شدن، نشان نداد. با افزایش دما اثر سرعت ناچیز شد.