سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا عریضی – دانشیار گروه روانشناسی- دانشگاه اصفهان
علی ناصری محمدآبادی – دانشجوی دکتری روانشناسی – دانشگاه اصفهان
آزاده عسکری – دانشجوی دکتری روانشناسی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

جذب و استخدام اغلب یکی از مهمترین فعالیتهای مدیریت منابع انسانی سازمان برای نیل به موقعیت سازمانی قلمداد شده است. برای سازمانها موفقیت در جذب متقاضیان امری حیاتی به شمار میرود و بر فعالیتهای دیگر گزینش کارکنان تأکید بسیاری دارد. به منظور جذب موثر این گروههای کار، بدست آوردن فهم بهتری از فرآیندهای تصمیمگیری آنها درباره تقاضای شغل، اهمیت مییابد. در مطالعه حاضر فرآیندهای مؤثر بر تصمیم گیری متقاضیان استخدام در چارچوب نظریه عمل منطقی بررسی شده است. جویندگان شغل اگر تقاضای شغل را مثبت ارزیابی کنند و علاوه بر این در صورتی که بطور مثبت تحت فشار اجتماعی برای بدست آوردن آن شغل قرار داشته باشد، تمایل بیشتری برای تقاضای شغل خواهند داشت. همچنین جذابیت شغل و انتظار استخدام بطور غیر مستقیم و از طریق تأثیر بر نگرش درخواست بر میل به تقاضای شغل تأثیر میگذارند و انتظار میرود که تأثیر شهرت شغل بر تمایل تقاضای شغل، تحت تأثیر میانجی نگرش تقاضای شغل و هنجار ذهنی قرار گیرد. در نهایت نگرش به درخواست شغل، میانجی کامل رابطه مثبت میان (الف) تناسب فرد-سازمان ادراک شده و (ب) تناسب فرد-شغل ادراک شده و تمایل به درخواست شغل می باشد. این متغیرهای در یک الگوی مفهومی مرتبط شده اند. نتایج این پژوهش که بر روی گروهی از متقاضیان استخدام در شرکت ملی گاز اجرا شد نشان داد که نظریه اقدام منطقی در زمینه تصمیم گیریهای شغلی افراد نیز معتبر است. همچنین نتایج نشان داد در حالیکه جذابیت شغلی، شهرت شغل و تناسب فرد-سازمان با تمایل به درخواست شغل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم دارند، انتظار استخدام و تناسب فرد-شغل ارتباط معناداری ندارند.