سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا ضرابیان – کارشناس ارشد، مهندسی سرامیک، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعت
محمدعلی فقیهی ثانی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – استاد، دانشکده مهندسی و علم مواد و پژو هشکده فناوری نانو دانشگاه صنع

چکیده:

در این پژوهش، کامپوزیت NiO-YSZ جهت استفاده به عنوان آند SOFC به روش لایه نشانی الکتروفورتیک ساخته شد. برای این منظور، ابتدا سوسپانسیون حاوی ذرات NiO و YSZ با نسبت ۵۰:۵۰ و با غلظت ۱۰gr/Lit درمحیط های غیر آبی متعددی تهیه شد. بررسی ها نشان داد که سوسپانسیون تهیه شده در ایزوپروپانول با افزودن ید دارای بهترین شرایط برای انجام فرآیند الکتروفورتیک است. سپس این سوسپانسیون جهت لایه نشانی الکتروفورتیک در ولتاژ ثابت مورد استفاده قرار گرفت. اثر تغییر پارامترهای فیزیکی شامل میدان الکتریکی و زمان، بر کاهش و در نهایت حذف میکروترک ها توسط میکروسکوپ نوری مطالعه شد. همچنین نحوه تغییر وزن، ضخامت و ترکیب کامپوزیت با افزایش ولتاژ مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، اثر تغییر ترکیب سوسپانسیون بر تغییر ترکیب کامپوزیت نشانده شده مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد افزودن نانواکسید نیکل به این کامپوزیت سبب افزایش درصد وزنی NiO در کامپوزیت می شود.