سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رئوف بردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
میثم تراب مستعدی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران
محمد صمدفام – استادیار دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

دراین مقاله استخراج اورانیوم به وسیله استخراج کننده سیانکس ۳۰۱ درمحیط اسیدی حاوی اسید نیتریک به روش استخراج حلالی مورد مطالعه قرارگرفته است اثرپارامترهای عملیاتی نظیر PH غلظت استخراج کننده دما و نسبت فاز آلی به آبی برفرایند استخراج مورد بررسی قرارگرفته و مقادیر بهینه آنها برای استخراج این فلز درفرم ساختاری نیترات اورانیل بدست آمده است نتایج نشان دادک ه PH بهینه استخراج برابر دو غلظت بهینه استخراج کننده برابر ۰/۰۳ مولار و بهترین نسبت فازی برای استخراج برابر یک می باشد همچنین مشاهده گردید که استخراج بعد ازپنج دقیقه به تعادل می رسد و دما تاثیری برروند استخراج ندارد.