سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اطهر کاوه – دانشجوی دکتری خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
ابراهیم پذیرا – عضو هیأت علمی و مدیر گروه خاکشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
محمدحسن مسیح آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
محمد اسماعیل کاوه – کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، ریاست آزمایشگاه خاک و آب پارس داریون

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک وضعیت شوری و سدیمی خاک از جمله مشکلات عمده کشاورزی بوده و موضوع اصلاح خاک های شور و سدیمی حائز اهمیت فراوانی است. یکی از روش های موثر برای کاهش اثرات سوئ شوری اعمال آبشویی و مدیریت آبشویی می باشد. در این تحقیق آزمایش اصلاح خاک شور و سدیمی به روش مزرعه ای از طریق استوانه ای مضاعف و در چهار ایستگاه تا عمق ۱۰۰ سانتی متری در اراضی میناب انجام شده است . تیمارهای آزمایشی در این طرح شامل ترکیبی از دو سطح عمق آب آبشویی (۲۵ و ۵۰ سانتی متر) بوده است. بر اساس نتایج تحقیق منحنی های شوری زدایی و سدیم زدایی با استفاده از اطلاعات تمام تیمارها بدست آمد. همچنین نتیجه گیری شد برای برآورد آب آبشویی خالص (Dlw) از رابطه لگاریتمی استفاده گردد که در این صورت نتایج منطقی و عملی تری را حاصل می نماید. علاوه بر آن با استفاده از رابطه نوین ( مدل لگاریتمی) مقایسه ای بین ارقام نظری و اعداد تجربی به انجام رسید که نتایج آن مناسب و رضایت بخش بوده است.