سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
اکرم فروغی نیا – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ پورکاسب – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کانسار های بوکسیت کارستی منطقه دهدشت، در ۴۰ کیلومتری شمال شرق دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت دگرشیب بین آهک های دریایی کم عمق سروک و ایلام واقع شدهاند. به منظور تعیین فرآیندهای باکتریایی در تشکیل این کانسارها، نمونه هایی از افق های بوکسیتی گردآوری و از نظر کانی شناسی کمی و زمین شیمی ایزوتوپی تجزیه شدند. مطالعات کانی شناسی نشان داد که فرآیندهای دیاژنتیک و اپی ژنتیک موجب تغییرات ثانویه در کانی ها شده است. داده های ایزوتوپ ( C(13)/C(12 حاکی از تشکیل کلسیت ناشی از واپاشی مواد آلی از طریق احیای باکتریایی سولفات (غیرهوازی) و اکسیداسیون مواد آلی از طریق هوازی بوده است که منجر به انحراف آشکار ایزوتوپها به سمت مقادیر منفی (پائین تر از ۲۵-%) شده است. در این کانسارها احیای پیشرونده ی سولفات در طی فرآیندهای دیاژنز منجر به تشکیل پیریت هایی با مقادیر(S(34 مثبت شده است. غنی شدگی S (34) تفکیک میکروبی توسط باکتری های احیا کننده سولفات در یک سیستم بسته را نشان می دهد که سرعت احیای سولفات سریع تر از ذخیره سولفات بوده است. تلفیق داده های کانی شناسی و داده های ایزوتوپی حاکی از تشکیل افق های بوکسیتی در محیط رسوبگذاری/بوده است. تلفیق داده های کانی شناسی و داده های ایزوتوپی حاکی از تشکیل افق های بوکسیتی در محیط رسوبگذاری/ دیاژنتیکی و دوز تا فراتیک – تدفین کم عمق می باشد.