سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

سجاد ابراهیمی – دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

سرمایه گذاری برروی شرکت های دانش بنیان شرکت ها نوپا و کارآفرینان از مشخصه های متفاوتی نسبت به سایر سرمایگذاریها برخوردار است که از مهمترینمشخصه های آن ریسک و بازدهی بالا سرمایه گذاری است بخاطر همین مشخصه های متفاوت سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان ساختار تامین مالی تخصصی دراین حوزه شکل گرفت سرمایه گذاری خطرپذیر دارای فرایند خاصی است که یکی از مهمترین مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر فرایند وارسی دقیق )Due Diligence می باشدکه به ارزیابی همه جانبه شرکت های مورد نظر برای تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری کردن در آنها می پردازد فرایند وارسی دقیق شامل مراحل غربالگری وارسی دقیق مدیریت وارسی دقیق قانونی وارسی دقیق مالی و وارسی دقیق بازار می باشد تحلیل و بررسی اطلاعات جمعآوری شده که دراین مراحل از تمامی حوزه های مهم یک شرکت درتصمیم گیری و انتخاب صحیح درخصوص سرمایه گذاری خطرپذیر به سرمایه گذاران کمک می کند که به علاوه از این اطلاعات جمع آ وری شده دروارسی دقیق می توان از ارزش گذاری شرکت نیز استفاده کرد.