سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا محمدی بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان شوشتر در استان خوزستان قرار گرفته است. به منظوربررسی کیفیت آب زیرزمینی، شناسایی منشأ شوری آن و فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی تأثیر گذار بر کیفیت آب، تعداد ۱۵ نمونه آبزیرزمینی جمعآوری و آنالیز گردید. سپس نتایج آنالیزشیمیایی برحسب فرآیندهای زمینشناسی مؤثر بر کیفیت آبزیرزمینی منابع آب منطقه مورد مطالعه تفسیرگردید. این بررسی نقش گسل تراستی لهبری را در زوال کیفیت آب در شرق دشت آشکار نمود. دراین بخش از دشت، گسل تراستی لهبری باعث قرار گرفتن سازند گچساران در مجاور رسوبات آبرفتی شده که این امر باعث نامطلوب شدن کیفیت آب در این نواحی گردیده است. همچنین دیاگرامهای ترکیبی و منحنیهای هم میزان هدایتالکتریکی، کلر و سولفات، همگی نشان دهنده تخریب کیفیت آب- زیرزمینی منطقه در نتیجه فرآیندهای مختلف مانند انحلال هالیت و ژیپس سازند گچساران و تشدید فعالیتهای کشاورزی در بخشهای مختلف این دشت میباشند.