فرآیندBI در سازمانها و شرکتها

فرآیندBI در سازمانها و شرکتها یک فرآیند پویا و تعاملی است . این فرآیند با یک سوال شروع می گردد و پاسخهای سئوالات در یک حلقه تکرار فراهم می شود. این پاسخها امکان تصمیم گیری برای مدیران را  فراهم می کند. فرایند ذکر شده به اختصار شامل مراحل زیر است :

برنامه ریزی و هدایت : مرحله برنامه ریزی و هدایت در ابتدا و انتهای فرآیندBI عمل میکند. در شروع متعاقب درخواستهای مدیران تصمیم گیر و سئوالات از سیستم با فرمول کردن سئوالات ، برنامه ریزی برای پاسخ به سئوالات شروع خواهد شد.

مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی : در این مرحله اطلاعات از کلیه پایگاههای اطلاعاتی ( منابع اطلاعاتی ) جمع آوری خواهند شد. داده های جمع آوری شده از داده های خام هستند و آگاهی یا دانشی را به استفاده کننده اضافه نخواهند کرد. این داده ها می بایست پردازش و پالایش شوند در غیر اینصورت هیچ نقطه روشنی در آنها دیده نمی شود.

پردازش اطلاعات : در این مرحله داده های جمع آوری شده مجتمع خواهند شد، روابط بین آنها شناسایی و آنالیز شده و در نهایت قابل استفاده خواهند گردید. این مرحله شامل مراحل استخراج اطلاعات ، تبدیل اطلاعات و بارگذاری ١ اطلاعات می شود.

آنالیز و تولید اطلاعات : در این مرحله با استفاده از تکنیکهای پیشرفته از داده های مجتمع شده ، هوشمندی ایجاد می گردد. سیستم در انتهای این مرحله پاسخ هوشمندانه ای به سئوالات مدیران خواهد داد. این پاسخ در قالب ارائه گزارشات ، جداول و نمودارها منتشر می گردد و امکان تغییر سئوال و یا بررسی موضوع از زوایای دیگر منجر به تکرار چرخه فرآیند فوق خواهد شد[٨].