سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هیمن نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
مونا بیطرف – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران
فرامرز خدائیان – استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه توانای دکانژوکه کردن نمکهای صفراوی، تحمل به نمک و اسید(عوامل مؤثر درکاهش کلسترول خون) در سه باکتری بیفیدوباکتریوم لنگوم DSM20219 بیفیدوباکتریوم اینفنتیس(DSM20088 و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسDSM20079 مورد بررسی قرار گرفت. پروبیوتیکها با ترشح آنزیمهای هیدرولیز کننده نمکهای صفراوی میتوانند آنها را تجزیه کنند. نمکهای دکانژوکه شده حلالیت کمتری دارند و همراه با کلسترول از روده دفع میشوند. نتایج تفاوت قابل ملاحظهای بین این باکتریها را در میزان رشدشان در حضور نمک، اسید و همچنین توانای دکانژوکهکردن نمک- های صفراوی نشان دادند. جهت بررسی توانای دکانژوکه کردن از محیط کشتMRS آگار حاوی۰/۵درصد سدیم تاراکولات، استفاده گردید. همچنین بیفیدوباکترها توانایی رشد بیشتری در حضور ۰/۳درصدoxgal نمک صفراوی) داشتند ولی به محیط کشت اسیدیpH) ،۲ حساسیت بیشتری نشان دادند. در نهایت با توجه به اینکه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسDSM 20079) توانای دکانژوکه کردن نمکهای صفراوی را به میزان مناسبی دارد و همچنین میتواند محیط کشت اسیدی را بهتر تحمل کند، بنابراین پروبیوتیکی مناسب در جهت افزودن به فرآوردهها برای کاهش کلسترول خون میباشد