سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر همتیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندس یمکانیزاسیون کشاورزی
حسین نوید – استادیار دانشگاه تبریز
امیرعباس بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بازده مزرعه ای نسبت به بهر ه وری یک ماشین تحت شرایط مزرعه ای و حداکثر بهره وری تئوریک آن است این فاکتور ملاک مهمی برای تعیین ظرفیت مزرعه ای مورد انتظار است و بطور غیرمستقیم درتصمیم گیری های عمده مدیریت ماشین دخیل می باشد عوامل متعددی برمیزان بازده مزرعه ای تاثیر میگذارند که میتوان به شکل اندازه و الگوهایترافیکی و شرایط خاک مزرعه اشاره کرد دراین پژوهش مروری بنابرمطالعات انجام شده برروی مقالات و کتب مختلف جنبه های مختلف بازده مزرعه ای بررسی شدو اثرا لگوی ترافیک برشاخصهای عملکرد مزرعه بالاخص بازده مزرعهای مورد بررسی قرارگرفت همچنین شاخصهای الگوی ترافیک که با استفاده از نقاط زمین مرجع بدست آمده اند معرفی شدند که این شاخص ها معیاری برای تعیین بازده مزرعه ای هستند.