سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
احمد بناکار – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روش های مختلف شیرین سازی آب شور موجود در سطح دنیا متفاوت بوده و ظرفیت تولیدی و انرژی مصرفی در هر یک از روش ها متفاوت می باشد. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده و تکنولوژی های مختلفی وجود دارد؛ اما مشکل عمده آنه ا مصرف زیاد انرژی، که خود منجر به افزایش هزینه نمک زدایی و در نتیجه اقتصادی نبودن آن می گردد. یکی از مهمترین مسائل مرتبط با این تکنولوژی ها هزینه های آن می باشد که در بسیاری از موارد آن را به یک روش ناکارآمد تبدیل می کند . با توجه به اینکه، فاکتورهای مختلفی در هزینه آب تولید شده به روش نمک زدایی موثر هستند، در این تحقیق به بررسی فاکتورهای مختلف موثر بر هزینه نمک زدایی پرداخته شده است. همچنین در انتها مقایسه ای بین هزینه نهایی تولید آب بین سه روش عمده نمک زدایی MSF، MED، RO با در نظر گرفتن شرایط یکسان صورت گرفت است. بر اساس بحث های انجام شده در این تحقیق، می توان گفت هزینه تولید آب در دو فرایند حرارتی MSF وMED یکسان است ، و در روش RO نسبت به فرایند های حرارتی کمتر می باشد.