سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید وفادار –
حبیب مسیحی تازیانی –
مریم سلیمی زاده –
مریم ملک پوری –

چکیده:

آبهای ساحلی از شرایط اکولوژیکی خاصی برخوردارند به نحوی که محیط مناسبی برای گیاهان و جانوارن آبزی فراهم می کنند از طرفی این آبها با تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی می توانند در معرض آلودگی باشند. در این تحقیق در مجموع از ۱۰ ایستگاه ساحلی با سه تکرار طی یکسال نمونه برداری شد و مورد آنالیز قرار گرفت. میزان کلی فرم گوارشی PO4,NO2,NO3, EC ,TDS, pH ,COD BOD, )(MPN پساب شهری ورودی به آبهای ساحلی شهر بندرعباس سنجش شد. بیش از ۹۰ درصد ایستگاهها از نظر میکروبی آلوده بودند. میزان اکسیژن مورد نیاز واکنشهای بیولوژیکی و شیمیایی ۴۰ و ۵۰ درصد ایستگاهها بالاتر از حد استاندارهای زیست محیطی پساب ورودی به آبهای ساحلی بوده است در حالی که میزان نیترات، نیتریت و فسفات و سایر فاکتورها پایین تر از حد استانداردهای ورودی پساب به آبهای ساحلی بود. طبق این تحقیقات فاضلاب تخلیه شده به آبهای ساحلی بندرعباس از آلودگی میکروبی و آلی برخوردارند.