سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غزال جیحون – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حبیب موسوی جهرمی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

بررسی تغییرات مورفولوژی بستر رود خانه های مآندری در مکان یابی و طراحی سازه های هیدرولیکی , تثبیت سواحل وتعیین میزان تعریض رودخانه ها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جاییکه برخی از شبکه های آبیاری و زهکشی پس از اجرا به دلیل عدم مکان یابی مناسب برای ایستگاه پمپاژ جهت تامین آب مورد نیاز ،دچار مشکلات عمده ای ازجمله جدا شدن اسکله ایستگاه پمپاژ از ساحل و یا سایر مشکلات ناشی از فرسایش سواحل و یا تغییر در مورفولوژی رودخانه می گردد.در این تحقیق با معرفی و بکارگیری مدل هیدرولیکیconceptsسعی بر تخمین میزان تعریض رودخانه و در نتیجه پیش بینی تغییرات مورفولوژی رودخانه جهت مکان یابی صحیح تاسیسات آبگیری شبکه های آبیاری گردیده است .این نرم افزار قادر به برآورد تغییر شکل رودخانه و میزان تغییرات عرضی آن و نیز میزان انتقال رسوب می باشد که اولین بار توسط سازمان کشاورزی امریکا و انجمن بین المللی رسوب ،برنامه ریزی شده است وتوانایی مدل سازی بازه های مختلف مسیر یک رودخانه را در شرایط هیدرولیکی غیر ماندگار و یک بعدی برای انتقال رسوب و فرآیندهای فرسایش ساحلی و همچنین تاثیرات انتقال رسوب در سازه های هیدرولیکی موجود در مسیر رودخانه را دارا می باشداز جمله اطلاعات مورد نیاز برای اجرا برنامه مقاطع عرضی نقشه برداری شده ،هیدروگراف سیلاب لحظه ای با دوره های بازگشت مختلف ،میزان رسوبات اعمالی از بالادست جریان در سیزده اندازه معرفی شده در برنامه ،پارامترهای مقاومت برشی خاک (چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی ) و… می باشد.جهت تعیین نقش دانه بندی رسوبات اعمالی از بالادست جریان برمیزان فرسایش پایین دست ،با انتخاب دانه بندی رسوبات در چهار حالت و مقایسه آن با حالت بدون اعمال باررسوبی (به عنوان شاخص) مورد بررسی قرار گرفت،که براین ۲ کیلومتر از رودخانه / اساس بیشترین میزان حجم فرسایش رودخانه در دوره آماری ۱۰ ساله ، ۳۵۶۵۹ مترمکعب در طول ۹ ،برآورد گردیده است