سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین هاشمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشگاه زنجان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از سازند کرج در جنوب شهرستان زنجان بوده و در زون ایران مرکزی قراردارد. مجموعه سنگهای موجود در منطقه شامل انواع آذرآواری، آذرین و رسوبی میباشند. سنگها یموجود در بالاترین قسمت بر ش که ترکیب ریولیتی و ریوداسیتی دارند پیروکلاستیکی و از نوع ایگنیمبریت میباشند. شواهدی از عدم تعادل نظیر زونینگ، بافت غربالی، حاشیه واکنشی درپیروکسن و اپاسیتی شدن بلورهای بیوتیت و هورنبلند در ایگنیمبری تها ی با ترکیب ریوداسی تی دیدهمیشود که میتواند ناشی از تغییرات فشار بخار آب در حین صعود ماگما باش د. سن گهای آذرین منطقه از نوع آندزیت بازالت میباشند. ایگنیمبری ته ا ماهیت کال ک آلکالن و آندزی تبازال تها ماهی تتولئیتی دارند. ایگنیمبریتها و آنذزیت بازالتها از دو فاز ماگما یی متفاو ت که در دو فاز جداگانه فورانیافتهاند سرچشمه گرفتهاند. اولین فاز که قسمت عمده توالی آتشفشانی-رسوبی را تشکیل م یدهد معادل فاز یک آنلز و فاز دوم که شامل آندزیت بازال تها م یباش د بعدا در داخل توال ی آتشفشان ی-رسوبی نفوذ کرده است احتمالاً معادل فاز دو آنلز میباشد