سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساسههای آبی دانشگاه علوم کشاورسی و منابع طبیعی
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بررسی و شناخت مسائل مربوط به تغییرات رودخانه ها یکی ازعوامل مهم درعلوم هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه ها می باشد درصورت پیش بینی روند تغییرات مورفولوژیرودخانه راهکارهای بهتری را می توان برای حل مشکلات ارایه داد GSTARs یک مدل ریاضی یک بعدی می باشد که با کمک گرفتن از مفهوم تبوب های جریان میتواند بصورت شبه دو بعدی تغییرات ترازبستر رودخانه را دردو جهت هطولی و عرضی شبیه سازی نماید دراین مقاله از این مدل برای پیشبینی تغییرات بازه ای به طول ۱۲/۵ کیلومتر رودخانه تالار که یکی از رودخانه های دائمی شرق استان مازندران می باشد استفاده گردیده سات. نتایج اجرای مدل نشان میدهد که رابطه یانگ ۱۹۷۹ نسبت به بقیه روابط برآورد بهتری را ارایه می نماید و میتواند برای پیش بینی تغییرات مورد استفاده قرارگیرد.