سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شهباززاده – کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی دانشگاه پیام نور اردبیل
محمود احمدیان – کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
محمدباقر امینی – کارشناسی ارشد میکرو بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
نورامیر مظفر – دکتری میکروبیولوژی

چکیده:

غنی سازی نوشیدنی های مغذی به وسیله میکروارگانیسم های مفید یا پروبیوتیکها امروزه اهمیت بسیار زیادی یافته است این مهم به دلیل نقش این گونه باکتریها و قارچها در پیشگیری از طیف زیادی از بیماریهای عفونی است. از آنجا که هر نوع نوشیدنی مغذی جهت غنی سازی با پروبیوتیکها نیاز به تحقیق مستقل با توجه به نوع مواد به کار رفته در آن را دارد، در این تحقیق امکان غنی سازی پروبیوتیکی نوشیدنی کفیر، را با استفاده از ۴ گونه لاکتوباسیل Lactobacillus ،Lactobacillus plantarum ،Lactobacillus acidophilus ،Lactobacillus casei fermentum مورد بررسی قرار گرفت. نوشیدنی کفیر استریل شده توسط کشت ۴۴ ساعته باکتریهای اسید لاکتیک تلقیح شد در دمای۳۰ درجه انکوبه و در شرایط دمایی تحت شرایط کنترل شده اندازه گیری شد. تغییرات PH و تشکیل کلنی بر حسب CFU/ml تحت شرایط کنترل شده اندازه گیری شد کشت های اسید لاکتیکی باعث کاهش PH در حد ۰٫۳ شد و و تشکیل کلنی پس از ۴۴ ساعت تخمیر از ۲ ۱۰ به ۸ ۱۰ CFU/ml افزایش یافت واحد تشکیل کلنی چهار باکتری اسید لاکتیک در کفیر استریل تخمیر شده بین از ۶ ۱۰ تا ۹ ۱۰ CFU/ml بعد از ۴ هفته نگهداری در شرایط دمایی ۴ و ۲۵ درجه باقی ماند. در روشی دیگر در صدد حذ ف انکوباسیون اولیه برآمدیم. به این ترتیب که بقاء و ماندگاری هر چهار باکتری مورد نظر بدون انجام انکوباسیون ۴۴ ساعته در شرایط دمایی اتمسفر و یخچال وانکوباتور بررسی شد و نتایج حاکی از این بود که بقاء و ماندگاری چهار باکتری اسید لاکتیک در شرایط دمایی اتمسفر بیشتر است