سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملیحه ارخی – (دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه مازندران
صالح ارخی – استادیار گروه جنگل و مرتع دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

شناخت انواع پوششهای گیاهی برای برنامه ریزی صحیح مدیریت مراتع الزامی بنطر میرسد. هدف از این تحقیق تعیین فرمهای رویشی و مقایسه غنای گونهای تحت سه شدت بهرهبرداری بود که برای تجزیه و تحیلیل از مدل رگرسیون گروهی در محیطExcel و Minitab استفاده شد. بدین منظور غنای گونهای تحت سه شدت بهره برداری مرتع(مناطق مرجع،کلید و بحرانی) در مراتع قرق شده پایلوت دهلران و مناطق مجاور با استفاده ازقاب ویتاکر مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده از نظر تیپ بولوژیکی رابطه کامافیت< ژئوفیت< همی کریپتوفیت<تروفیت برقرار است. در ضمن مقایسه غنای گونه ای در سه شدت بهره برداری نشان داد که هر جفت رگرسیونهای مناطق مرجع وکلید از نظر شیب و عرض از مبدا در مراتع این منطقه با هم تفاوت معنی داری ندارند P< 0,05 و میتوان رگرسیونهای آنها را با هم ترکیب کرد ولی بین رگرسیونهای مناطق مرجع یا کلید با بحرانی تفاوت معنی داری وجود دارد بطوریکه شیب و عرض از مبدا این رگرسیونها با هم متفاوت هستند. بنابراین تحت چرای متوسط در منطقه کلید می توان ضمن بهره برداری معقولانه، غنای گونه ای را نیز حفظ کرد، در حالیکه تحت چرای سنگین در مناطق بحرانی غنای گونه ای کاهش مییابد و گونههای نامرغوب که عموما جزو گیاهان یکساله و یا خادار هستند، افزایش می یابد