سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و عضو باشگاه پژو

چکیده:

میخک ( Dianthus caryophyllus L.) ازخانواده کاریوفیلاسه یکی از مهمترین محصولات شاخه بریده می باشد. تکنیک های مهندسی ژنتیک همراه با کشت بافت، روش انتخابی برای اصلاح و ارتقاء خصوصیات کیفی این گل ارایه می کنند. پاسخ گیاه در شرایط کشت بافت به فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند ژنوتیپ، تنظیم کننده های رشد و اجزاء محیط کشت همانند نمک های پرمصرف وابسته است این پژوهش با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی در شرایط درون شیشه صورت گرفت. این تحقیق در سال۱۳۸۸در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه بروجرد انجام شد. در مرحله اول گیاه پایه استریل از بذر های استریل موجود در محیط MS بدون هورمون تشکیل شد. بعد از ۴هفته قطعات دو گره ای ازگیاه استریل به محیط MS حاوی ۵/۰میلی گرم در لیتر NAAو۱میلی گرم در لیتر BAPبا غلظت های متفاوت CaCl2 mmol/l 6، ۵/۴، ۳ ، ۵/۱ ، ۰ منتقل شدند. بعد از ۴هفته آنالیز داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار انجام شد و میزان پارامتر های رشد گیاه بررسی شد. این داده ها در سطح ( p<0.01) معنی دار بودند. یافته ها نشان می دهد که محیط حاوی CaCl2 mmol/l 5/4 شرایط بهینه رشد را دارا می باشد و با افزایش غلظت میزان نمک پارامترهای رشد افزایش پیدا کرد