سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه روانی پور – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مربی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
اسما رضایی نیا –
زهره دهقانی –
میمنت توبه خاک –

چکیده:

نیتریت و نیترات از جمله عوامل آلاینده آب های سطحی و زیرزمینی محسوب می شوند . هدف این پژوهش بررسی میزان نیتریت و نیترات در آب شرب شهرستان های استان بوشهر و مقایسه آن با مقادیر استاندارد می باشد. ۱۴۰ نمونه به روش تصادفی در طول سال انتخاب شد. نمونه به آزمایشگاه آب و فاضلاب منتقل و با روش اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت. برای توصیف مشاهدات از آمار توصیفی و نرم افزارهای SPSS و EXCEL استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت نیتریت و نیترات در نمونه ها به ترتیب (۳۵۷۲/۰ ± ۰۹۵۹ /۰) و (۰۵۹۷/۳ ± ۵۵۹۹ /۱) میلی گرم در لیتر می باشد. به ترتیب بیشترین میزان غلظت نیتریت و نیترات ۳ و ۵/۱۹ میلی گرم در لیتر بود. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت نیتریت و نیترات، کمتر از حداکثر مجاز استانداردهای ملی ایران می باشد و از لحاظ بهداشتی خطری منطقه را تهدید نمی کند.