سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم بیات – کارشناس ارشد رشته آبیاری و زهکشی
حمید زارع ابیانه – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
صفر معروفی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این پژوهش تغییرات غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی اراک، طی زمان های متفاوت بررسی شد . بدین منظور از داده های نیترات و نیتریت، با تفکیک مکانی و زمانی ۵۳ حلقه چاه ، برای یک دوره پنچ ساله ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ استفاده گردید . ضمن آن که پتانسی ل بارش در جابجایی دو آلاینده فوق و نشت آن ها به منابع آب زیرزمینی هم مورد ارزیابی قرار گرفت . به منظور بررسی وضعیت آلودگی و روند آن، غلظت نیترات و نیتریت به تفکیک در محدوده های توصیه شده براساس راهنمای استاندارد آب شرب ایران مطالعه شد . همچنین غلظت توام نیتر ات و نیتریت در نقاط مورد مطالعه با شاخص سازمان جهانی بهداشتWHO)مقایسه گردید . نتایج نشان داد میانگین غلظت نیترات و نیتریت به ترتیب ۳۲/۴۳ و ۰/۰۰۵ میلی گرم در لیتر و میانگین شاخص WHO معادل ۱/۳۴ است.