سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری نظری – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی
احمد عباس نژاد – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مژگان دهقانی – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی

چکیده:

نیترات یکی از مهمترین آلاینده منابع آبی به ویژه آب زیرزمینی است. مهمترین منابع ورود نیترات به سفره آب زیرزمینی، رواناب کشاورزی، فاضلاب شهری و صنعتی می باشد. دشت راین با وسعتی حدود ۹۹۹۹ کیلومتر مربع بخشی از حوزه آبریز کویر لوت و در فاصله حدود ۹۹۱ کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است. این محدوده از نظر جغرافیایی درمختصات عرض شمالی قرار دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی غلظت و منشأ احتمالی نیترات در سفره آب زیرزمینی این دشت می باشد. برای این منظور از ۹۵ منبع آب زیرزمینی نمونه برداری گردید. تغییرات نیترات در منطقه مورد مطالعه بین ۸/۳۰تا۳۳/۵۰با میانگین۱۷/۳۸ میلی گرم بر لیتر می باشد. براساس استاندارد ملی ایران غلظت نیترات درهمه نمونه ها کمتر از حد مجاز ) ۸۱ میلی گرم بر لیتر( می باشد اما نمونه هایی که در داخل شهر و یا در آبادی های بزرگتر واقع شده اند مقدار نیترات به مقدار استاندارد نزدیکتر شده است. فاضلاب خانگی و استفاده از کود کشاورزی از علتهای افزایش نیتراتدر منطقه مورد مطالعه می باشد