سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاظم هاشمی مجد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در حال حاضر آلودگی آبهای زیرزمی به نیترات یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی و کشاورزی پایدار محسوب می شود. نیترات از جمله الاینده منابع ابهای زیرزمینی و عامل بیماری متهموگلوبینمیا Methemoglobinemia و نیز تشکیل ترکیبات سرطان زای نیتروز در نوزاان می باشد. هدف از این پژوهش توصیفی – مقطعی اندازه گیری غلظت نیترات اب زیرزمینی شهرستان اهر و مقایسه با استانداردهای ملی و جهانی WHO است. بدین منظور ۳۵ حلقه چاه انتخاب و نمونه برداری از آب این چاهها انجام گرفت. خصوصیات مورداندازه گیری شامل No-3, pH, EC بود. جهت آنالیز آماری نتایج از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد میانگین غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی شهرستان اهر ۳۱/۵۶ میلی گرم بر لیتر بود. ۲۸/۵۷ درصد از کل چاهها دارای غلظت نیترات بیشتر از حد استاندارد بودند. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت نیترات در بعضی نمونه های گرفته شده از آب چاهها از میزان ۴۵ میلی گرم در لیتر که استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی است بالاتر می باشد. لذا آب این چاهها از نظر شرب مناسب نیستند که می تواند به دلیلی دفع نادرست فاضلابهای شهری و صنعتی و استفاده بی رویه از کودهای کشاورزی باشد.