سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ماشینچیان – گروه بیولو‍ژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی
مریم خدادایان – گروه بیولو‍ژی دریا ، دانشکده علوم و فنون دریایی ،‌دانشگاه آزاد اسلا
سید محمدباقر نبوی – گروه بیولوژی دریا دانشکده علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

این مطالعه به منظور مقایسه اثر مواد شوینده بر روی تراکم و تنوع فیتوپلانکتونها انجام شد. پژوهش در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ انجام پذیرفته است که طی آن تراکم فیتوپلانکتونها در نمونه برداری در سطح و عمق ۵/۰ متری سه مصب رودخانه بابلرود، تجن و سرخ رود مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده ۱۸ گونه فیتوپلانکتون در شناسایی شده است. بیشترین تراکم فیتوپلانکتونهای مشاهده شده در رودخانه سرخ رود دیده شده که مربوط به گونه های Microcystis sp. و Sphaerocystis schroeteri می باشد. میزان دترجنت در عمق نیم متری در رودخانه سرخ رود به خصوص در میانه و ابتدای نسبت به همین پارامتر در رودخانه های دیگر بیشتر می باشد که تراکم فیتوپلانکتونهای شناسایی شده نیز در این ایستگاه نیز بیشتر است که نشان دهنده یک ارتباط معنی دار (p=0.05) ب غلظت مواد شوینده می باشد. با توجه به محاسبه شاخص شانون و سیمپسون برای ایستگاه های مختلف بر روی سه رودخانه بابلرود، تجن و سرخرود مشخص گردید که بیشترین تنوع گونه ای در ایستگاه بابلرود ۳ (ابتدای بابلرود) مشاهده شده است و چیرگی گونه ها در سرخرود ۳ (ابتدای سرخرود) مشاهده شده است. در بررسی تعدا فیتوپلانکتونها در سه ایستگاه (مصب، آخر و میانه) رودخانه های بابلرود، تجن و سرخ رود مشاهده شده است که هر چه از ابتدای رودخانه به سمت مصب رودخانه ها پیش می رویم تغییر چشمگیری در تعداد فیتوپلانکتونها مشاهده نمی شود. بر اساس آزمون همبستگی بین میزان دترجنت و تراکم فیتوپلانکتونهای Diatoma sp.، Nitzschia sp. در رودخانه های بابلرود، سرخرود و تجن همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. رشد و توسعه فیتوپلانکتونها بستگی به وجود دترجنت دارد و دترجنت نقش تعیین کننده در تکثیر و تعداد آنها ایفا می نماید.