سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام حیدری چهارلنگ – رشته محیط زیست، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
علیرضا ریاحی بختیاری –
وحید یاوری –

چکیده:

رسوبات طی سالیان سال ، در اثر فرآیند رسوب گذاری رفته رفته بر روی هم انباشته شده و در نهایت می توانند به عنوان ثبات میزان آلودگی ها در نظر گرفته شوند . مقدار فلزات سنگین در لایه ها و طبقات مختلف رسوبات نمایانگر شدت آلودگی اکوسیستم در زمان رسوب گذاری آن لایه ها است. در این مقاله به بررسی غلظت عناصر کادمیوم ، روی ، مس و سرب در رسوبات سطحی سواحل بندر لنگه پرداخته شده است. بدین منظور با رعایت فعالیت های صنعتی و شهرنشینی در بخش های ساحلی بندر لنگه ، نمونه برداری از رسوبات سطحی از ۳ ایستگاه انجام گرفت. در هر ایستگاه نمونه های رسوب با ۵ تکرار از لایه سطحی ۳-۰ سانتی متر برداشت شد. تجزیه و تحلیل رسوبات نشان داد که غلظت مس به طور میانگین معادل ۳۱ /۰±۶۹/۴میکروگرم بر گرم وزن خشک، سرب۰۴/۴±۰۲/۱۶۳ میکروگرم بر گرم وزن خشک،روی۸۶/۲±۳۶/۳۱ میگروگرم بر گرم وزن خشک و کادمیوم ۰۵/۰±۲۶/۱ میکروگرم بر گرم وزن خشک بود . در مقایسه با استاندارد های جهانی ارائه شده توسط NOAA مقادیر بدست آمده پایین تر مشاهده شد به جز برای فلز سرب، در مقایسه با استاندارد های ISQG همه فلزات به جزء فلز سرب مقادیر پایین تری را نشان دادند ، همچنین فلزات سرب و کادمیوم مقادیر بالاتری را نسبت به استانداردهای USEPA SV نشان دادند اما غلظت بدست آمده برای فلزات مس و روی پایین تر مشاهده شد . ضریب همبستگی بین عناصر نشان داد که به غیر از فلز مس، همبستگی معنی داری بین فلزات سرب باکادمیوم روی وجود دارد که بیانگر آن است که منشأ این فلزات در منطقه یکسان است.