سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینا غالبی –
مهدی احمدی مقدم – دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،استادیار گروه م
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،دانشیار گروه مه
سید نادعلی علوی بختیاروند – دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، استادیارگروه م

چکیده:

در این مقاله غلظت فلزات سنگین در کیک لجن فرایند تصفیهخانه آب پتروشیمی فجر مورد بررسی قرار گرفته شده است. بدین منظور جمعا ٢۴ بار نمونهبرداری در دوره تر و خشک سال صورت گرفت و میزان فلزات سنگین آرسنیک، کادمیوم وکبالت توسط دستگاه طیفسنج نشری با پلاسمای جفت شده القائی اندازهگیری شد. آماده سازی نمونه و اندازهگیری فلزات بر اساس روش استاندارد انجام گردید. تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که غلظت آرسنیک، کادمیوم وکبالت در دوره تر و خشک اختلاف معنیداری نداشتند(α>0.05همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین با استانداردهای جهانی خاک مقایسه گردید و مشخص شد که از نظر آرسنیک و کادمیوم بالاتر از حد مجاز استانداردها میباشد. در مقایسه بین دوره تر با دوره خشک نیز، بین توان آلودگی به فلزات سنگین دوره تر نسبت به دوره خشک قاعده منظمی مشاهده نشد.